Uslovi korišćenja

GdeNaMore.com

1. Opšte odredbe

Ovim uslovima korišćenja uređuju se opšti uslovi za članstvo, način registracije članova, prava i obaveze članova, način vršenja oglašavanja, način obračuna naknade (provizije), pravila privatnosti, zaštita autorskog i srodnih prava, i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje Internet platforme Gdenamore.com, uključujući i pravila korišćenja ove platforme (u daljem tekstu: Platforma), koja posluje kao pružalac usluge informacionog društva u skladu sa propisima koji uređuju elektronsku trgovinu.

Uslovi korišćenja Platforme (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) se primenjuju na Platformu i celokupni sadržaj objavljen na ovoj Platformi, kao i na sve prateće usluge. Uslovi korišćenja uređuju pravila za korišćenja ove Platforme.

Svako korišćenje Platforme koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom Platforme i kršenjem Uslova korišćenja.

Platforma je namenjena oglašavanju smeštaja na moru i jedrilica, motornih brodova, luksuznih jahti i drugih plovila, odnosno dovođenju u vezu vlasnika smeštaja, odnosno plovila i potencijalnih korisnika tako oglašenih smeštaja/plovila.

Registracijom vlasnika smeštaja, odnosno plovila za pristup Platformi, jednokratnim pristupom Platformi radi stupanja u kontakt sa vlasnikom smeštaja, odnosno plovila (slanje upita rezervacije), kao i pristupom Platformi kao Facebook korisnik radi pisanja reportaža, odnosno recenzija ili oglašavanja smeštaja/plovila,

Korisnik izjavljuje da je obavešten o sadržini Uslova korišćenja, te da ujedno prihvata njegove odredbe, a obavezan je da prilikom korišćenja Platforme u bilo koje svrhe poštuje i važeće propise Republike Srbije.

Korisnicima Platforme smatraju se:

 • Registrovani korisnici, odnosno fizička lica koja su vlasnici smeštaja, jedrilica, motornih brodova, luksuznih jahti i drugih plovila, koja su se registrovala radi vremenski neograničenog korišćenja Platforme (do prestanka članstva), a u svrhe oglašavanja svog smeštaja, odnosno plovila na ovoj Platformi i koja nakon registracije prijavom pristupaju toj Platformi, a na način propisan ovim Uslovima korišćenja, kao i drugim dokumentima koji uređuju način njenog funkcionisanja;
 • Posetioci, odnosno lica koja pristupaju Platformi, bez registracije, radi korišćenja Platforme radi informisanja ili za stupanje u kontakt sa vlasnicima smeštaja/plovila i šalju upite o rezervacijama, a sve u skladu sa uslovima i na način propisan ovim Uslovima korišćenja, kao i drugim dokumentima koji uređuju način njenog funkcionisanja;
 • Facebook korisnici, odnosno fizička lica koja pristupaju Platformi preko svog Facebook naloga, radi korišćenja Platforme za pisanje reportaža, odnosno recenzija smeštaja, mesta ili plovila, kao i fizička lica koja su vlasnici smeštaja i plovila, koja pristupaju Platformi preko svog Facebook naloga radi vremenski neograničenog korišćenja Platforme, a u svrhe oglašavanja svog smeštaja, odnosno plovila na ovoj Platformi, a sve u skladu sa uslovima i na način propisan ovim Uslovima korišćenja, kao i drugim dokumentima koji uređuju način njenog funkcionisanja;

Platforma posluje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

2. Ograničenje odgovornosti

Platforma podrazumeva servis putem koga korisnici mogu vršiti oglašavanje smeštaja/plovila. Platforma pruža uslugu informacionog društva koja se ogleda u dovođenje u vezu korisnika Platforme (vlasnika smeštaja/plovila s jedne strane i korisnika zainteresovanih za iznajmljivanje smeštaja/plovila s druge strane), te predstavlja pružaoca usluge informacionog društva u smislu Zakona o elektronskoj trgovini.

Alternativno prethodnoj odredbi: Preduzetnik/Vlasnik pruža uslugu informacionog društva koja se ogleda u pružanju mogućnosti korisniku da vrši oglašavanje svog smeštaja/plovila koristeći ovu Platformu, kao i dovođenju u vezu vlasnika smeštaja/plovila s jedne strane i korisnika zainteresovanih za iznajmljivanje smeštaja/plovila s druge strane, te predstavlja pružaoca usluge informacionog društva u smislu Zakona o elektronskoj trgovini.

Radi izbegavanja svake sumnje, Platforma nije organizator putovanja niti posrednik u prodaji turističkog putovanja, odnosno ne obavlja delatnost turističkih agencija u smislu organizovanja, ponude, prodaje i realizovanja turističkih putovanja, izleta i pružanje drugih usluga uobičajenih u turističkom prometu.

Korišćenje Platforme je na isključivu odgovornost korisnika.

Platforma:

 • ne garantuje neprekidnost njenog korišćenja, niti je na bilo koji način odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ove Platforme;
 • nije odgovorna za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući tu i sistemski sat, budući da je to odgovornost operatora elektronskih komunikacija (operatori internet usluge) u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija;
 • ne odgovara za štetu, ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr;
 • ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koje korisnici unose prilikom registracije na Platformu, a sami Korisnici se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašavaju da su dužni da prilikom registracije unesu tačne podatke, te da Platforma nije ni na koji način odgovorna za direktnu ili indirektnu štetu koja je unosom netačnih podataka nastupila za drugog korisnika ili bilo koje treće lice;
 • ne garantuje (i) postojanje, kvalitet, sigurnost, prikladnost ili zakonitost bilo kog oglasa, (ii) istinitost ili tačnost bilo kog opisa oglasa, ocene, reportaže, recenzije ili drugog sadržaja ili (iii) učinak ili ponašanje bilo kog registrovanog korisnika ili treće strane;
 • kao pružalac usluge informacionog društva, nije odgovorna za bilo koji sadržaj koji objavljuju ili dele sami korisnici (uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije, opise smeštaja/plovila, komentare, reportaže i druge korisnički generisane sadržaje) niti za njeno upućivanje, budući da ne inicira prenos korisničkih sadržaja, ne vrši odabir korisničkih sadržaja koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u korisničkim sadržajima, niti bira samog primaoca korisničkog sadržaja.

Uslove smeštaja/stanje plovila garantuju sami registrovani korisnici – vlasnici smeštaja/plovila koji oglašavaju svoj smeštaj/plovila koristeći Platformu. Ukoliko posetioci stupe u kontakt sa vlasnicima smeštaja/plovila i iznajme ponuđeni smeštaj/plovila, ulaze u ugovorni odnos direktno jedan sa drugim. Platforma nije i ne postaje ugovorna strana ili drugi učesnik u bilo kojem ugovornom odnosu između navedenih lica, niti je Platforma posrednik u prometu nekretnina niti garantuje za izdati smeštaj. Platforma ne deluje kao zastupnik niti vlasnika smeštaja/plovila, niti posetioca, tačnije lica koje iznajmljuje smeštaj/plovilo.

Korisnik se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašava da Platforma ne može biti odgovorna za ponašanje Korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Platforma, može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, a zbog redovnog održavanja sistema ili u slučaju njegovog unapređenja. O privremenoj ili ograničenoj dostupnosti Platforme, o čemu će blagovremeno obavestiti Korisnike, putem objave na svojim internet stranicama, društvenim mrežama ili na drugi pogodan način.

Platforma zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svoje platforme, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito radi očuvanja integriteta platforme, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

3. Ugovorni odnos

Registracijom vlasnika smeštaja/plovila za pristup Platformi, jednokratnim pristupom Platformi radi stupanja u kontakt sa vlasnikom smeštaja/plovila (slanje upita rezervacije), kao i pristupom Platformi kao Facebook korisnik radi pisanja reportaža, odnosno recenzija ili oglašavanja smeštaja/plovila, Korisnici pristaju na ove Uslove korišćenja.

4. Zaštita prava

Platforma će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan;
 • nadležnom organu na zahtev dostaviti podatke o članu čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa politikom arhiviranja Platforme, zakonima Republike Srbije i drugim važećim propisima.

5. Obrada i zaštita podataka o ličnosti

Pravila privatnosti predstavljaju sastavni deo ovih Uslova korišćenja, prihvatanjem Uslova korišćenja, korisnik se saglašava da je obavešten i da prihvata pravila u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti propisana ovim pravilnikom.

6. Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

Platforma ima isključiva autorska prava na Platformi i pratećim uslugama, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Platforme, smatraće se povredom autorskog prava, te će Platforma u tom slučaju biti ovlašćena da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

Platforma sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju Korisnici (u daljem tekstu: korisnički generisani sadržaji). Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Platformi. Radi izbegavanja svake sumnje korisnički generisani sadržaji su reportaže, prateće fotografije uz te reportaže i drugi slični sadržaji koje postavljaju sami korisnici.

U odnosu na korisnički generisane sadržaje, korisnik Platforme:

 • ustupa Platformi pravo na iskorišćavanje takvog sadržaja na ne-ekskluzivnoj osnovi, bez ikakvih prostornih i vremenskih ograničenja (uključujući, ali se ne ograničavajući tu i na broj objavljivanja, način objavljivanja i sl.) i bez obzira na to da li se način iskorišćavanja odnosi na iskorišćavanje u komercijalne ili nekomercijalne svrhe;
 • se saglašava sa tim da je Platforma ovlašćena da vrši odgovarajuće prerade, modifikacije, prilagođavanja ili druge izmene na korisnički generisanom sadržaju, ako to zahtevaju zakonski, tehnički, produkcijski ili drugi slični razlozi;
 • se saglašava sa tim da korisnički generisani sadržaji budu potpisani imenom i prezimenom, pseudonimom ili korisničkim imenom sa društvene mreže uz navođenje i naziva Platforme;
 • tvrdi i jemči da je isključivi nosilac prava intelektualne svojine (uključujući tu i autorsko i srodna prava) na korisnički generisanim sadržajima, kao i da takvi sadržaji ili pojedini njihovi delovi nisu uzeti iz drugih dela zaštićenih pravom intelektualne svojine, te prima obavezu da naknadi sva eventualna potraživanja trećih lica koja proisteknu iz spora oko autorstva, odnosno spora po osnovu druge vrste prava intelektualne svojine;
 • je saglasan da isti postane vidljiv svakom korisniku Platforme.

7. Članstvo

7.1. Zasnivanje članstva

Lice postaje član prijavljivanjem na Platformu, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i davanjem saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, Pravilima privatnosti i drugim dokumenatima koji uređuju način funkcionisanja Platforme.

Svako punoletno, poslovno sposobno fizičko lice može postati član Platforme.

7.2. Prestanak članstva

Platforma ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, upotrebu Platforme ili da ograniči njeno korišćenje ili korišćenje drugih usluga bilo kom članu ili budućem članu, u bilo kom trenutku, bez obrazloženja.

Članstvo na Platformi je dobrovoljno i može se otkazati u svakom trenutku bez ikakvog obrazloženja.

Platforma zadržava pravo da članu otkaže članstvo i pristup svojoj Platformi u bilo koje vreme, bez obrazloženja, a naročito u slučajevima kršenja ovih Uslova korišćenja ili važećih propisa Republike Srbije.

Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz u skladu sa zakonima Republike Srbije, posebno radi sprečavanja i otkrivanja vršenja svih vrsta protivpravnih radnji i izvršenja krivičnih dela.

Član kome je otkazano članstvo od strane Platforme nema pravo da se ponovo registruje kao član, bilo pod svojim, bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka Platforme.

Momentom prestanka članstva bez obzira na razlog ili vrstu prestanka, odmah prestaju sva prava člana.

Sa prikupljenim i obrađenim podacima člana Plarforma će postupiti u skladu sa zakonom.

8. Obaveze članova

Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Platforme, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

Sadržaj koji članovi objave na Platformi može sadržati URL link ili internet adresu koja vodi isključivo ka stranama u okviru same platforme. Platforma zadržava pravo da ukloni sve eksterne ili interne adrese i sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi Platforme.

Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost internet stranica internet portala Platforme, kao i sa njim povezanim internet stranicama je zabranjena. Članovi ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Platforme. Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti.

Član se obavezuje da nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje, kako Platformi, tako i drugim korisnicima njegovih portala.

Platforma nije dužan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje svojih članova kada je u pitanju upotreba Platforme. Platforma ima pravo da, ukoliko nađe za potrebno, proverava da li su unosi, odnosno sadržaji objavljeni od strane članova na Platformi u skladu sa svrhom te Platforme.

9. Naknada

9.1. Objavljen sadržaj

Platforma zadržava pravo da izbriše ponude smeštaja, odnosno plovila, tekst, slike ili bilo koji drugi materijal sa Gdenamore.com internet stranice u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja.

Povodom navedenog brisanja, ni član, niti bilo koje treće lice ne mogu ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahteve prema Platformi zbog navedenog brisanja.

9.2. Istinita informacija o smeštaju, odnosno plovilu koje se oglašava

Vlasnici smeštaja i plovila su obavezani da obezbede istinite informacije o oglašavanom smeštaju i plovilu i da pruže potpune informacije o isplati cene za iznajmljeni smeštaj/plovilo.

Cenovnik oglašavanja je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Preduzetnik/Vlasnik Platforme zadržava pravo da izmeni Cenovnik u bilo koje vreme.

10. Prelazne i završne odredbe

Platforma ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na internet prezentaciji, a registrovanim korisnicima će poslati obaveštenje putem e-mejla o izmenama Uslova korišćenja, u kojem će u kratkim crtama naznačiti u čemu se izmene sastoje. Nakon toga, logovanjem na Platformu svakom registrovanom korisniku će biti dostupno obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja. Ako registrovani korisnici ne izjave da se ne saglašavaju sa izmenama putem slanja e-mejla, u skladu sa tim obaveštenjem, u dodatnom roku od 5 dana od dana prvog logovanja nakon prijema e-mejla sa obaveštenjem o izmenama, i ako nastave da koriste Platformu, smatraće se da su pročitali i saglasili se sa izmenama. Ako se korisnik ne saglasi sa izmenama, putem slanja e-mejla u gore pomenutom roku, Platforma će izbrisati njegov korisnički nalog, nakon čega mu prestaje članstvo.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između Platforme i korisnika u vezi sa korišćenjem Platforme primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je sud u Beogradu.

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Platformi, a počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Platformi.